GESTIÓ INTEGRAL

Per tal d’assolir els objectius de màxim confort i mínim consum, la proposta d’EFIGENTA passa per oferir una gestió integral del projecte a executar, ja sigui una obra nova o bé una rehabilitació. Aquesta gestió integral es basa en uns criteris que garanteixen la qualitat del nostre servei:

 • Sinèrgies professionals: entre projectistes (tan de mesures actives com passives), executors (professionals qualificats) i usuaris.
  La clau per al èxit d’aquests projectes rau en que estiguin ben dissenyats, ben executats i ben gestionats per l’usuari final, per això és primordial la interacció de totes les parts des d’un bon principi.
 • Durabilitat: Un projecte d’aquestes característiques és una inversió de futur, i com a tal ha de garantir la seva durabilitat, i això ho fem dotant-lo de materials, sistemes i tècniques constructives del tot fiables i amb la màxima qualitat, flexibilitat de l’arquitectura i de les instal·lacions que permetin l’adaptació de l’edifici a les necessitats de l’usuari.
 • Mesurabilitat, tan en la fase d’execució com d’ús, ja que creiem en l’axioma que diu que si no es pot mesurar, no es pot avaluar ni millorar.

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRA NOVA

ASSESSORAMENT I ESTUDIS PRELIMINARS

ASSESSORAMENT I ESTUDIS PRELIMINARS

Bosch-Batlle Construccions proporciona assessorament eficient i expert en les fases prèvies a l’inici de la construcció: des de la selecció del solar, fins a l’equip tècnic que millor s’adapti als vostres gustos i alhora disseny eco eficient del vostre projecte.

PROJECTES I PRESSUPOSTOS

PROJECTES I PRESSUPOSTOS

Elaborem el projecte de forma conjunta, entre projectistes, executors i usuaris, i un cop definit us pressupostem el cost total de l’obra.

EXECUCIÓ I GESTIÓ D'OBRA

EXECUCIÓ I GESTIÓ D’OBRA

Executem l’obra, gestionant tots els equips de treball que hi intervenen. Fem el seguiment acurat de l’execució del pressupost, per tal d’evitar al màxim les desviacions.

PROJECTES CLAUS EN MÀ

RECEPCIÓ D’INSTAL·LACIONS

Us lliurem l’obra juntament amb la metodologia de seguiment de les instal·lacions, per tal que pugueu controlar els consums, i que aquests compleixin les vostres expectatives.

GESTIÓ INTEGRAL REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE LES DEFICIÈNCIES A CORREGIR

ANÀLISI

Una rehabilitació energètica es basarà principalment en l’anàlisi dels factors que influeixen en les necessitats energètiques i el consum final d’energia, inclòs el factor usuari, i que esquemàticament es poden dividir en:

 • Secció constructiva de façanes i coberta (envoltant), per tal de reduir la demanda energètica.
 • Tipus d’instal·lacions i equips: amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica implantada (estudi dels consums).
 • Fonts energètiques disponibles, per tal de proposar un canvi de combustible (diversificar les fonts i orientar-les cap a combustibles menys contaminants) i la implantació d’energies renovables (en el sector domèstic, bàsicament, es centraria en l’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS).
DIAGNÒSTIC I SOLUCIONS

DIAGNÒSTIC I SOLUCIONS

Un cop elaborat l’anàlisi, s’efectuarà un diagnòstic que anirà unit a la proposta d’una sèrie d’actuacions per tal d’aconseguir un determinat nivell d’estalvi en la factura energètica de l’edifici.
Aquestes actuacions es valoraran econòmicament per separat, per tal de facilitar la seva implantació per fases, i aniran unides als terminis d’amortització de cadascuna d’elles, en base a l’estalvi que generin.
En aquest apartat, si el client ho demana, es poden proposar diferents sistemes de finançament de la inversió.

EXECUCIÓ I GESTIÓ D'OBRA

EXECUCIÓ I SEGUIMENT

Aquesta fase suposa la implantació en obra de les mesures seleccionades i el seguiment i control dels seus resultats durant el temps suficient, per tal de verificar els estalvis plantejats, i inclou:

 • Execució de l’obra.
 • Gestió de l’obra a nivell econòmic i de compliment de terminis d’execució.
 • Entrega de l’obra amb instruccions d’ús i manteniment per tal d’optimitzar el rendiment de les mesures implantades.
 • Seguiment i control dels consums per tal de confirmar la generació d’estalvi prevista.